Občanské právo

Řešení právních problémů každodenního života.

Občanské právo hmotné

 • sepis či posouzení všech typů smluv dle občanského zákoníku
 • soudní uplatnění nároků – příprava žalob či návrhů, zastupování před soudy, jednání s protistranou
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sepis závětí a listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 • uplatňování a vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • právní služby pro spotřebitele
 • poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
 • poskytování konzultací
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů (smírem i soudní cestou)
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • věcná břemena (věcná práva k věci cizí)
 • zástavní a zadržovací právo
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • právní služby v dědických věcech
 • odpovědnost za škodu a problematika bezdůvodného obohacení
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele (uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, smlouvy uzavřené mimo provozovnu, odstoupení od smlouvy)
 • ochrana osobnosti
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • poradenství pro občanská sdružená, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
 • věcná břemena a zástavní práva včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a řešení sporů z nich vyplývajících

Občanské právo procesní

 • zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu, odporu a námitek)
 • problematika veřejných dražeb
 • sepis návrhu na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků
 • sepis ústavní stížnosti
 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zastupování v řízení vedeném katastrálním úřadem jako správním orgánem

Nezávazná konzultace

Všem zájemcům o naše služby nabízím úvodní konzultaci zdarma.
Stačí si vybrat a zarezervovat termín schůzky.