Odměna

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. V dohodě o odměně za poskytování právních služeb je zohledněna zejména složitost případu, časová náročnost řešené problematiky, jakož i objem poskytovaných právních služeb a případná bonifikace délky smluvního vztahu s klientem.

Ze zkušenosti lze konstatovat, že nejčastěji používaným druhem odměn je používání hodinových sazeb. Toto nevylučuje možnost využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna anebo odměna s podílem na hodnotě věci.
Hodinová odměna je stanovena na základě hodinové sazby. Její výše je závislá na dohodě stran a konkrétním případě s tím, že lze obecně uvést výši nejčastěji používanou průměrnou odměnu: 2.500,- Kč za hodinu.

Klienti jsou informování o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci.
V případě převzetí zastupování je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s dohodnutým způsobem odměny i její specifikací. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Ke všem druhům odměn je připočítáváno DPH v zákonné výši a vynaložené hotové výdaje, popř. ztráta promeškaného času.

Podle povahy poskytované právní služby lze smluvní odměnu za právní služby dohodnout následujícími způsoby:

Úkonová odměna

Úkonová odměna za poskytované právní služby se odvíjí od počtu úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem.

Časová odměna

Časová odměna za právní služby se odvíjí od počtu hodin, které advokát poskytnutí právní služby věnuje. Hodinová sazba je opět věcí dohody advokáta s klientem.

Podílová odměna

Podílová odměna spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení.

Paušální odměna

Klientům, kteří mají dlouhodobý zájem o správu jejich právní agendy, nabízíme možnost uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb. Ve smlouvě je zpravidla sjednána paušální měsíční odměna za vyřizování kompletní právní agendy klienta, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy v delším časovém horizontu, dohodneme se s klientem na úpravě výše měsíčního paušálu.

Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky, jakož i případná odměna notáře, soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje.

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je určen druh odměny a její specifikace. Při převzetí případu je zpravidla účtována záloha na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Při převzetí věci naše klienty informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.